Ι. Εμπορικό και Επιχειρηματικό Δίκαιο

-Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία κάθε τύπου εταιρείας, επιχειρηματικές συνεργασίες και συμφωνίες μετόχων / εταίρων.

-Παρέχουμε νομική υποστήριξησε πολλές εταιρείες είτε με πάγια συνεργασία καλύπτοντας το καθημερινό φάσμα δραστηριοτήτων τους είτε για συγκεκριμένες υποθέσεις.

-Είμαστε εξειδικευμένοι στη σύνταξη κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών, όπως αγοραπωλησίες και μισθώσεις, αντιπροσωπείες, διανομές προϊόντων και συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising), συμβάσεις κατασκευής (EPC) και συντήρησης – λειτουργίας (O&M) έργων, δανειακές συμβάσεις κ.α.

ΙΙ.  Επενδύσεις, Χρηματοδοτήσεις,  Επιδοτήσεις 

Έχουμε εμπλακεί σε πολλά έργα και επενδύσεις στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και έχουμε ασχοληθεί με πολύπλοκες εμπορικές συμφωνίες και χρηματοδοτήσεις / επιδοτήσεις έργων.

ΙΙΙ. Εμπορική Διαιτησία, Διαμεσολάβηση και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών

Έχουμε εμπλακεί σε διεθνείς διαιτησίες, καθώς και σε διαμεσολάβηση και διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR) για διάφορες εμπορικές υποθέσεις.

IV. Υπηρεσίες προς Kατοίκους Eξωτερικού

Παρέχουμε υπηρεσίες σχετικές με την απόκτηση άδειας διαμονής επενδυτή στην Ελλάδα και υπηρεσίες σε πελάτες που έχουν την κύρια κατοικία τους στο εξωτερικό και διατηρούν περιουσία στην Ελλάδα, ασκώντας διαχείριση των περιουσιών τους (είσπραξη απαιτήσεων, παρακολούθηση φορολογικών υποχρεώσεων, κλπ) και εκπροσωπώντας τους ενώπιον τρίτων και Ελληνικών Υπηρεσιών.

V. Δομή και Διαχείριση Περιουσιών

Είμαστε εξοικειωμένοι με εξατομικευμένες δομές περιουσιών, διαχειριζόμαστε οικογενειακές περιουσίες/ κληροδοτήματα και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αναφορικά με τη διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών σε συνεργασία με τραπεζικούς και οικονομικούς συμβούλους.

VI. Μίσθωση, Πώλησηκαι Εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας

Έχουμε εμπλακεί σε πολλές συμφωνίες αναφορικά με την πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. 

VII. Διαζύγια

Είμαστε εξειδικευμένοι στη διαχείριση υποθέσεων διαζυγίων είτε συναινετικών είτε κατ’ αντιδικία. 

VIII. Ποινικές Υποθέσεις

Έχουμε χειριστεί με επιτυχία ποινικές υποθέσεις που άπτονται είτε του αδικημάτων του κοινού ποινικού δικαίου είτε ειδικών ποινικών νόμων (εργατικά ατυχήματα, προστασία περιβάλλοντος).

IX. Αστικές Υποθέσεις

Έχοντας συμπληρώσει 20 χρόνια δικαστηριακής εμπειρίας, έχουμε εμπλακεί σε διάφορες αστικές υποθέσεις σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας.